NOVINKA

Nov modern srie inspirovan vzorem cementovch st?rek.

Rektifikovan, slinut, dlaba pro minimln spry. 

docks-1

 

docks-2

 

DOCKS WARM

 docks-3

DKR5130C  Docks Warm rett.                          40x80  bal. 0,96m2                  cena/m2 1358,-

DKL5130C  Docks Warm patinovan rett.       40x80  bal.0,96m2                   cena/m2 1568,-

 

DOCKS BONE

docks-4

DKR52250  Docks Bone rett.                           80x80 bal.1,28m2                    cena/m2 1685,-

DKL52250  Docks Bone patinovan rett.         80x80 bal.1,28m2                    cena/m2 1989,-

DKR5125C Docks Bone rett.                            40x80 bal.0,96m2                    cena/m2 1358,-

DKL5125C Docks Bone patinovan rett.          40x80 bal.0,96m2                    cena/m2 1568,-

 

DOCKS WHITE

docks-5

DKR5105C Docks White rett.                           40x80 bal. 0,96m2                   cena/m2 1358,-

DKL5105C Docks White patinovan rett.         40x80 bal. 0,96m2                   cena/m2 1568,-

 

DOCKS BLACK

docks-6

DKR52200  Docks Black rett.                           80x80 bal. 1,28m2                   cena/m2 1685,-

DKL52200  Docks Black patinovan rett.         80x80 bal. 1,28m2                   cena/m2 1989,-

DKR5120C Docks Black rett.                           40x80 bal. 0,96m2                   cena/m2 1358,-

DKL5120C Docks Black patinovan rett.         40x80 bal. 0,96m2                   cena/m2 1568,-

 

DOCKS GREY

docks-7

DKR52150  Docks Grey rett.                            80x80 bal. 1,28m2                   cena/m2 1685,-

DKL52150  Docks Grey patinovan rett.          80x80 bal. 1,28m2                   cena/m2 1989,-

DKR5115C Docks Grey rett.                             40x80 bal. 0,96m2                   cena/m2 1358,-

DKL5115C Docks Grey patinovan rett.          40x80 bal. 0,96m2                   cena/m2 1568,-

 

DOCKS SILVER

docks-8

 DKR52100  Docks Silver rett.                          80x80 bal. 1,28m2                   cena/m2 1685,-

DKL52100  Docks Silver patinovan rett.        80x80 bal. 1,28m2                   cena/m2 1989,-

DKR5110C Docks Silver rett.                           40x80 bal. 0,96m2                   cena/m2 1358,-

DKL5110C Docks Silver patinovan rett.         40x80 bla. 0,96m2                   cena/m2 1568,-

 

 

Zbo na objednn do 14dn?.

Ceny uvedeny v?etn? DPH.