Chyba
 • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
                                                   

obklady Brno

cech

                                                    

moto

Lepidla

BOTOLAN M19 C1T

alt


alt

Standardn lepic tmel C1 T

Tenkovrstv lepic tmel, kter lze pout na st?nch a podlahch pro lepen

provinovch obklada?ek, hutnch dladic a mozaik, slinutch dladic,

betonovch dladic, ?i kameniny.

pro st?ny i podlahy
pro vnit?n i vn?j pouit
optimln stabilita
zven mrazuvzdornost
slinut dladice

Spot?eba:
ozuben 6 mm cca. 2,6 kg/m2
ozuben 8 mm cca. 3,4 kg/m2
ozuben 10 mm cca. 3,9 kg/m2

Barva:ed

25 kg paprov pytel
Paleta EUR: 42 25 kg

Cena 221,- s DPH


BOTAMENT M21

alt


alt

Flexibiln tmel C2 TE

Pro lepen obklad? a dlaeb z provinovch, hutnch i slinutch dladic.

Rovn? se hod pro lepen izola?nch a lehkch stavebnch desek.

pro bezmla vechny keramick dladice
pro vnit?n i vn?j pouit
vysoce stabiln se snenm skluzem
pro plochy s podlahovm vytp?nm
pro lepen obklad na obklad
flexibiln
dlouh doba pro korekci a uloen obkladu

Spot?eba:
ozuben 6 mm cca. 2,4 kg/m2
ozuben 8 mm cca. 3,2 kg/m2
ozuben 10 mm cca. 3,8 kg/m2

Barva:ed

25 kg paprov pytel
Paleta EUR: 42 25 kg

cena: 334,- s DPHM 22

BOTAMENTM 22 je flexibiln tenkovrstv lepidlo pro lepen tm?? vech keramickch dladic na st?nch a podlahch ve vnit?nm i vn?jm prost?ed.

 • flexibiln
 • vysoce stabiln
 • pro plochy s podlahovm vytp?nm
 • pro lepen obklad na obklad
 • dlouh doba pro korekci a uloen obkladu
 • Spot?eba:
  ozuben 6 mm cca. 2,6 kg/m2
  ozuben 8 mm cca. 3,4 kg/m2
  ozuben 10 mm cca. 3,9 kg/m2

  Barva:ed

  25 kg paprov pytel
  Paleta EUR: 42 25 kg


 • cena 528,- s DPH
Obchodn partne?i

partneri partneri partneri partneri partneri partneri
partneri partneri partneri partneri partneri